Current issue

2020 (1)

ISSN: 2336-6664
122 pages

Editorial Zatěžkávací zkouška Pavla Kodymová, p. 5 Akademické statě Příspěvek ke strategiím zavádění supervize do nového prostředí Jana Majzlíková, Zuzana Havrdová, p. 9-23 Přehled pracovních činností sociálních pracovníků jako podklad pro formulování žádoucích výsledků učení Oldřich Matoušek – Tatiana Matulayová, p. 24-37 Odborná sdělení Image of Physical Disability in Social Work Articles Zuzana Černá, p. […]

Fórum sociální práce je recenzovaný neimpaktovaný časopis, který se zaměřuje na teorii a praxi sociální práce, sociální politiky a příbuzných disciplín.

Časopis je indexovaný v SocIndexu EBSCO.

Fórum sociální práce vychází 2x ročně elektronicky.

Aktuální i archivní čísla jsou v elektronické verzi bezplatně ke stažení zde.

ISSN 2336-6664 (online)