Pro autory

Cílem časopisu je působit jako médium pro akademické pracovníky, jakož i pro profesionální sociální pracovníky v praxi. V časopise mohou autoři publikovat jak odborné články v recenzované části, tak i články seznamující s dobrou praxí sociální práce, zprávy z „terénu“ nebo recenze odborných publikací.

Všechny příspěvky jsou publikovány bezplatně.

Publikování článků v nerecenzované části schvaluje redakční rada.

Články do recenzované části procházejí recenzním řízením. V recenzním řízení posuzují dva nezávislí externí recenzenti anonymně článek a vydávají k němu své stanovisko. O výsledku recenzního řízení je autor informován do 14 dnů po jeho ukončení.

Všichni zájemci o publikování postupují podle pokynů pro autory:

Pokyny pro autory
Instructions for authors

S autory příspěvků, kteří nejsou zaměstnanci/studenti FF UK, je uzavírána licenční smlouva.

Ediční plán:

1/2022  multitématické číslo


2/2022 – perspektivy sociální práce


1/2023 – absolventi sociální práce

 

Úvod > Pro autory